Pozvánka na seminář

Zdravé půdy pro zdravý život v legislativě i v praxi

Změna společné zemědělské politiky

Mezinárodní rok půdy 2015

Bioinstitut, o.p.s. pořádá ve dnech 16. – 17. února 2015 osmý tradiční dvoudenní seminář, na kterém budou diskutována témata týkající se změn společné zemědělské politiky, a bude připomenut rok 2015 vyhlášený Mezinárodním rokem půdy. Seminář proběhne ve vzdělávacím středisku Vila Čerych v České Skalici.
První den bude věnovaný reformě Společné zemědělské politiky (SZP) pro období 2015 – 2020; novým pravidlům pro poskytování zemědělských dotací a změnám zákonů vztahujících se k zemědělské půdě. Hlavním tématem druhého dne bude zemědělská půda – její současný stav v České republice; možnosti a způsoby péče o ni. O opatřeních ke zlepšení kvality půdy v ekologickém podniku bude hovořit Dr. Wilfried Hartl z rakouské organizace Bioforschung Austria.

PozvánkaNově vychází

Ročenka ekologického zemědělství za rok 2013

Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s ČTPEZ a dalšími autory vydává elektronicky Ročenku EZ. Cílem této části ročenky je prezentovat základní statistické údaje o stavu ekologického zemědělství v ČR (tj. o počtu ekofarem a struktuře půdního fondu v EZ k 31. 12. 2013). Nově jsou v některých tabulkách zpracovány také údaje z Registru ekologických podnikatelů (REP), který eviduje plochy z registru půdy LPIS.

Ke staženíZpráva ze semináře

Chov hospodářských zvířat a kvalita produkce v ekologickém zemědělství

To bylo téma tradičního dvoudenního semináře, který se konal v Ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou ve dnech 8. – 9. prosince 2014. Problematika podmínek chovu zvířat v ekologickém zemědělství, zejména s ohledem na kvalitu krmení, ale i celkově z pohledu etologie chovaných zvířat, zazněla z úst všech přednášejících.

Další informace, zpráva ze semináře a prezentace přednášejícíchNově vychází kniha

 

Pedologie a ochrana půdy

 

autor: Bořivoj Šarapatka

 

Kniha Pedologie a ochrana půdy komplexně popisuje tuto důležitou složku životního prostředí. Zabývá se vznikem minerálního podílu, zvětrávacími typy a půdotvornými procesy, rozebírá biologické procesy v půdě, jednotlivé skupiny edafonu a půdní organickou hmotu, popsány jsou fyzikální a chemické vlastnosti půdy. Pozornost je věnována klasifikačním systémům půd a to jak platné světové klasifikaci, tak klasifikacím používaným v poválečném období v ČR a na Slovensku. V posledních desetiletích je značně diskutovaným problémem degradace půd a její ochrana. Těmto otázkám jsou věnovány poslední kapitoly knihy. Ta je určena jak posluchačům vysokých škol, tak odborné veřejnosti.

 

Objednávka publikacePozvánka na seminář

Chov hospodářských zvířat a kvalita produkce v ekologickém zemědělství

 

Bioinstitut, o.p.s. pořádá ve dnech 8. – 9. prosince 2014 již sedmý dvoudenní seminář v Ekologickém centru Sluňákov (Horka nad Moravou), letos věnovaný chovu masného skotu a prasat v ekologickém zemědělství. První den semináře bude přednášet Dr. Eric Meili ze Švýcarska, který spolupracuje s výzkumným ústavem pro ekologické zemědělství FiBL a v současné době se věnuje především otázkám výkrmu skotu v EZ a kvalitě a marketingu biohovězího, a to teoreticky i prakticky na vlastní farmě. Tématy druhého dne budou současný stav v chovu prasat v EZ u nás a výsledy výzkumného projektu ProPIG.

PozvánkaBioinstitut vydává

Výroční zpráva za rok 2013

Zajímají vás podrobnější informace o naší společnosti? Více o projektech, na kterých se podílíme? Jakými činnostmi jsme se zabývali v uplynulém roce?

Výroční zpráva ke staženíObčanské sdružení PILGRIM a česká sekce Budapešťského klubu ve spolupráci s Bioinstitutem a obecně prospěšnou společností GENGEL zvou na seminář Potulné univerzity přírody

Rostliny jako naši učitelé

o semenaření a potravinové soběstačnosti, inteligenci a právech rostlin, o kráse a moudrosti starých stromů


KDE: Máchův statek v Kváskovicích u Drážova v šumavském Podlesí
KDY: úterý 8. – sobota 12. července 2014

PozvánkaPozvánka na seminář

Lidé a krajina III.

Zkušenosti s implementací Evropské úmluvy o krajině

Zveme Vás na mezinárodní seminář, který se uskuteční 29. – 30. května 2014 v Lednici na Moravě. Cílem semináře je diskuze o možnostech a limitech implementace Evropské úmluvy o krajině.

Aktuální informace sledujte ZDE

Seminář je pořádán v rámci projektu OP VK Důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině. Bioinstitut o.p.s. je partnerem projektu.Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s ČTPEZ a dalšími autory vydává elektronicky

Ročenku ekologického zemědělství za rok 2012

Ročenka shrnuje statistické informace o ekologickém zemědělství v České republice. Sleduje současný stav ekologického zemědělství v ČR, informace o ekologických farmách a strukturu jejich produkce, výrobu, prodej a distribuci biopotravin, právní předpisy, podpory v EZ, kontroly EZ, vzdělávání, vědu a výzkum, propagaci EZ a další. I tentokrát vychází dvojjazyčně.

Ke staženíBioinstitut vydává nové publikace

Základy půdní úrodnosti

Utváření vztahu k půdě

Zvyšování půdní úrodnosti bylo pro průkopníky ekologického zemědělství základem veškerého jejich úsilí. Přesto zachování úrodné půdy mnohdy nebyla věnována dostatečná pozornost. Ekologické zemědělství je však na přirozené půdní úrodnosti závislé. Oslabená a poškozená půda nám nemůže poskytnout to, co od ní očekáváme. Udržet úrodnost půdy vyžaduje velkou péči. Předkládaná brožura ukazuje půdní úrodnost z různých úhlů pohledu. Naším záměrem však nebylo vytvořit obecně platný „návod k použití“. Informace mají být spíše podnětem k tomu, aby se o vztahu člověka k půdě smýšlelo jinak a aby se tento vztah utvářel ve prospěch budoucnosti.

Publikace ke stažení

Objednávky publikacíBioinstitut vydává nové publikace

Založení nízkokmenného ovocného sadu

Údržba nízkokmenného ovocného sadu

Ochrana jádrovin v ekologickém zemědělství

Ochrana peckovin v ekologickém zemědělství

Tržní produkce kvalitního ekologického ovoce je velmi náročná a kromě odborných znalostí vyžaduje optimální použití dostupných pomocných prostředků. Ekologické ovocnářství by navíc mělo být i vzorem v ekologickém přístupu ke krajině a půdě. Tyto publikace mimo jiné ukazují, jak lze pomocí přirozených biotopů využívat samoregulační schopnosti sadu a které pěstební systémy podporují dobrý zdravotní stav dřevin a usnadňují péči o sad. Další publikace představují choroby i škůdce v sadech a ukazují možnosti, jak se proti nim může ovocnář bránit.

Objednávky publikacíBioinstitut vydává

Výroční zpráva za rok 2012

Zajímají vás podrobnější informace o naší společnosti? Více o projektech, na kterých se podílíme? Jakými činnostmi jsme se zabývali v uplynulém roce?

Výroční zpráva ke staženíBioinstitut vydává

Chov prasat v ekologickém zemědělství
Ustájení a péče o zdraví prasat v ekologickém chovu

Ekologičtí zemědělci v Evropě vyvinuli nejrůznější systémy ustájení prasat podle dostupnosti pozemků, půdních vlastností, klimatu, místních zvyklostí a národních pravidel pro ekologické zemědělství. Tento průvodce přináší přehled obvyklých systémů ustájení prasat v ekologickém zemědělství. Vypočítává výhody a nevýhody různých systémů a poskytuje zemědělcům příslušná doporučení pro péči o zdraví zvířat.

Publikace ke stažení

Objednávky publikacíSluňákov 2013 - Agroekosystém - příležitost ke spolupráci ve prospěch člověka a přírody

Ve dnech 26. – 27. února proběhl již tradičně v Ekologickém centru města Olomouc SLUŇÁKOV v Horce nad Moravou "sluňákovský seminář".

Jeho tématem bylo seznámit účastníky s možnostmi využití nejrůznějších vztahů, které probíhají v agroekosystémech tak, aby měl člověk zajištěnou kvalitní úrodu a současně svojí činnosti prospíval prostředí, ve kterém hospodaří.

Zpráva ze semináře

Další informaceBioinstitut vydává

Skupinové kojení selat v ekologickém chovu prasat

Bioinstitut ve spolupráci s nakladatelstvím Profi Press vydal překlad II. aktualizovaného vydání publikace o skupinovém chovu kojících prasnic a selat v ekologickém zemědělství, dopněnou o aktuální poznatky z výzkumu a praxe.

Objednávky publikacíMinisterstvo zemědělství ČR ve spolupráci s ČTPEZ vydává

Ročenku ekologického zemědělství za rok 2011

Ročenka sleduje stav ekologického zemědělství v ČR, informace o ekologických farmách a strukturu jejich produkce, výrobu, prodej a distribuci biopotravin, podporu EZ, kontroly EZ a další.

Ke staženíBioinstitut vydává

Produkce osiv v ekologickém zemědělství

Pavlína Samsonová (ed.)

Vychází další z řady Metodik pro praxi, které vydává Bioinstitut ve spolupráci s odborníky z příslušných oborů. Příručka je určena jak výrobcům osiv, tak jejich odběratelům, kteří hospodaří v ekologickém zemědělství.

Více informacíBioinstitut vydává

Výroční zpráva za rok 2011

Zajímají vás podrobnější informace o naší společnosti? Více o projektech, na kterých se podílíme? Jakými činnostmi jsme se zabývali v uplynulém roce?

Výroční zpráva ke staženíHnojiva vhodná pro použití v EZ

Bioinstitut, o.p.s. ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) a kontrolními organizacemi EZ zpracoval další seznam povolených vstupů do systému ekologického zemědělství.
V rámci Registru hnojiv vedeného ÚKZUZ je nově umožněno vyhledávat hnojiva/pomocné látky vhodné pro EZ.

Registr hnojiv

Více informacíNově vychází

Botanické pesticidy

Kniha přináší podrobný přehled problematiky použití botanických pesticidů v ochraně rostlin. Obsaženy jsou podrobné návody na výrobu extraktů a možnosti jejich použití. Přináší přehled všech hlavních rostlin obsahujících rostlinné pesticidy, které můžete použít pro ošetření proti chorobám a škůdcům. Bohaté zkušenosti s touto problematikou mají především asijské země, kde se přírodní extrakty využívají již několik tisíc let, z jejich zkušeností bylo při tvorbě knihy také čerpáno. Kniha je doplněna barevnou přílohou názorně zobrazující zdrojové rostliny a projevy účinku získaných extraktů na ošetřovaných rostlinách.

Náhled knihy

Objednávka publikaceTisková zpráva

Český trh s biopotravinami v roce 2010 zůstal na hodnotách předchozího roku, v roce 2011 se očekává mírný nárůst spotřeby.

(Praha, 2.3.2012) Celkový obrat biopotravin včetně vývozu dosáhl v roce 2010 přibližně 2,1 miliardy korun. V České republice utratili spotřebitelé v roce 2010 za biopotraviny 1,6 miliardy korun, což je srovnatelné s revidovanými údaji pro rok 2009. Průměrná roční spotřeba na obyvatele zůstává pod hranicí 200 Kč a podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů stagnuje okolo 0,7 %. Vyplývá to z dnes zveřejněné zprávy Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

Pokračování tiskové zprávyČlenské státy EU odsouhlasily nová pravidla pro ekologické víno

Experti z členských států EU na zasedání Stálého výboru pro ekologické zemědělství konaném dne 8.2.2012 dali zelenou dlouze očekávané legislativě definující biovíno a ustanovující harmonizovaný soubor enologických (vinařských) postupů a látek. Na základě tohoto jednání výrobci vína v EU splňující nová pravidla ekologické produkce budou moci poprvé označovat své produkty jako „bio“ a používat logo EU pro ekologickou produkci. Až doposud existovala mezera v legislativě, protože neexistovala definice biovína. Na etiketě bylo povoleno pouze používat označení „víno vyrobené z ekologických hroznů“. Jednání SCOF schválilo přesně definovaný seznam povolených postupů a látek, který pokrývá celý proces výroby vína, a to při respektování stanovených ekologických metod.

Další informaceČTPEZ vydává

Ekologické zemědělství bez mýtů

Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média

V letošním roce se stále častěji začaly objevovat mediální útoky proti biopotravinám. Trend přízně médií se obrátil, dříve pozitivně vnímaný obor byl letos v médiích prezentován převážně negativně. Vyvrácení těch nejčastěji opakovaných mýtů bylo sepsáno ve srozumitelné podobě a v souvislostech v této publikaci.
Dr. Josef Dlouhý, Ing. Jirí Urban

Publikace ke staženíOhlédnutí za seminářem

Sluňákov 2012 - Šlechtění polních plodin a pěstování osiv s ohledem na biodiverzitu

Tradiční „Sluňákovský“ seminář Bioinstitutu v Horce nad Moravou se letos ve dvou lednových dnech věnoval problematice šlechtění polních plodin a pěstování bioosiv, mimo jiné i s ohledem na biodiverzitu v ekologickém zemědělství. Dostupnost bioosiv je u nás dlouhodobě limitujícím faktorem rozvoje ekologického zemědělství. Hledání příčin a řešení problému se prolínalo oběma dny semináře.

Zpráva ze semináře

Informace z uplynulých ročníků, přednášky a fotografieMinisterstvo zemědělství vydává

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011–2015

Publikace obsahuje zhodnocení AP rozvoje EZ v ČR do roku 2010 a současného stavu EZ v ČR. Zaměřuje se na vize a hlavní cíle nového akčního plánu a aktivity realizace.

Ke staženíMinisterstvo zemědělství ČR ve spolupráci s ÚZEI, ÚKZUZ, ČTPEZ a Bioinstitutem vydává

Ročenku ekologického zemědělství za rok 2010

Ročenka sleduje stav ekologického zemědělství v ČR, informace o ekologických farmách a strukturu jejich produkce, výrobu, prodej a distribuci biopotravin, podporu EZ, kontroly EZ a další.

Ke staženíBioinstitut vydává

Výroční zpráva za rok 2010

Zajímají vás podrobnější informace o naší společnosti? Více o projektech, na kterých se podílíme? Jakými činnostmi jsme se zabývali v uplynulém roce?

Výroční zpráva ke staženíNová publikace

ZEMĚDĚLSTVÍ S NÍZKÝMI EMISEMI SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ - Mitigační a adaptační potenciál trvale udržitelných zemědělských systémů

Může zemědělství s nízkými emisemi skleníkových plynů vůbec fungovat? A je vlastně žádoucí? Při hledání odpovědí na tyto dvě základní, avšak nesmírně relevantní otázky, předložená studie prověřuje současné zemědělské postupy, které dává do souvislostí s vědeckými databázemi dlouhodobých polních pokusů a používá je jako případové studie zemědělství s nízkými emisemi skleníkových plynů. Navíc se zabývá změnami potřebnými k tomu, aby se zemědělské systémy s nízkými emisemi GHG staly realitou. Dále objasňuje adaptační kapacitu agroekologických zemědělských systémů a využívá přitom případové studie o ekologickém zemědělství z odborné literatury.

České vydání originální verze FAO (Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství) připravil Bioinstitut, o. p. s. ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství.

Další informace v sekci PUBLIKACE

Publikace ke staženíTisková zpráva ČTPEZ ze dne 22.6.2011

Ekologické zemědělství nezvyšuje riziko bakteriální kontaminace potravin

Švýcarský výzkumný institut ekologického zemědělství FiBL přináší výzkumem podložená fakta, která dokládají, že výskyt a kontaminace potravin bakterií EHEC nemá přímou souvislost s ekologickým hospodařením, které více využívá statkových hnojiv, ale naopak souvisí spíše s intenzivním výkrmem hospodářských zvířat.

Tisková zpráva

Fakta o EHEC a ekologickém zemědělství of FiBLTisková zpráva ČTPEZ ze dne 7.6.2011

Produkce biopotravin opět v rukou novinářů aneb nová příležitost osvětlit, jak to s biopotravinami doopravdy je

Mladá Fronta Dnes vydala v sobotu dne 4. 6.2011 opět jeden ze svých zaujatých článků „Bez chemie, ale s parazity. Bio nerovná se zdravé“, který nabízí čtenáři naprosto zkreslený, z kontextu vytržený, pohled na biopotraviny, kde názor autora bez jakýchkoliv znalostí pravidel zemědělské prvovýroby zastrašuje konzumenty nákazou a parazity, dokonce smrtí po konzumaci biopotravin. Nepravdivé informace z tohoto článku vyplývající bychom Vám nyní rádi osvětlili a uvedli na pravou míru.

Tisková zprávaEkologické zemědělství v České republice
(aktuální stav k únoru 2011 a data z roku 2010)

V současné době je obhospodařováno v ČR v systému ekologického zemědělství cca 450.000 hektarů, což představuje 10,5% z celkové výměry zemědělské půdy. ČR je v tomto ohledu nad průměrem EU. Jedná se asi o 3500 zemědělských podniků, které jsou velmi různé velikosti, převažují travní porosty, ale producentů tržních plodin přibývá.

Celý článek„Sluňákovský“ seminář 2011

Nabízíme Vám krátké ohlednutí za čtvrtým ročníkem dvoudenního semináře, který se již tradičně konal v Ekologickém centru města Olomouce Sluňákov v Horce nad Moravou – ve dnech 15. – 16. února 2011. Jeho tématem bylo Ekologické zemědělství a změna klimatu.
Málokterá lidská činnost v sobě souvisí s tolika obory jako zemědělství. Zemědělec pěstuje polní plodiny, hospodaří na loukách, pastvinách či v sadech, chová hospodářská zvířata – to se od něj samozřejmě očekává. Každý z nás ale tuší, že nejde „jen“ o prosté naplnění našich hladových žaludků. Znalosti o tom, do jaké míry souvisí zemědělská činnost s klimatem, erozí půdy, vodou v krajině, vytvářením místních vztahů a genia loci, si jistě uvědomil každý účastník semináře.

Celý článek

Další informace z uplynulých ročníků, prezentace přednášek a fotografieBioinstitut vydává

Ekologické zemědělství a biodiverzita

Informační bulletin shrnující závěry mnoha výzkumných projektů, zaměřených na vliv EZ na kvalitu životního prostředí a potažmo početnosti různých živočišných a rostlinných druhů. Ekologické zemědělství prokazatelně zvyšuje biodiverzitu ve srovnání s konvenčním zemědělstvím. Menší produkční intenzita a vyšší podíl přírodních stanovišť vedou k tomu, že se v ekologických podnicích dosud vyskytuje mnoho stanovištně typických rostlinných a živočišných druhů a zemědělci mohou profi tovat z nedotčeného a tím udržitelně fungujícího ekosystému.

Materiál je přeložen ze švýcarského originálu vydaného FiBL do českého jazyka a je volně ke stažení ZDETisková zpráva

Do roku 2015 má podíl ekologicky obhospodařované půdy vzrůst na 15%

S nárůstem zemědělské půdy obhospodařované v ekologicky šetrném režimu na 15 procent do roku 2015 počítá Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství, který v úterý vládě představil ministr zemědělství Ivan Fuksa. Podle akčního plánu by měl v letech 2011-2015 také stoupnout podíl biopotravin na českém trhu s potravinami na tři procenta. Teď je jich necelé jedno procento.

Tisková zprávaVzpomínka na Trygveho Sunda

V úterý 23. listopadu 2010 přišla zpráva z norského Bioforsku o úmrtí pana Trygveho Sunda, biodynamického zemědělce. Někteří s nás měli to štěstí a setkali se s ním 5. února 2008 na semináři v ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou a vyslechli přednášku "Organismus zemědělského podniku - 37 let praktických zkušeností". Hluboká a inspirativní přednáška byla jeho posledním vystoupením na veřejnosti vůbec. Stala se následně podkladem pro prezentaci o biodynamickém zemědělství (Biodynamické zemědělství - historie, základní principy, konkrétní příklad).

Řečeno slovy kolegů Trygveho Sunda: "Je velmi smutné, že ekologické hnutí ztratilo tak inspirativní, vždy pozitivní a silnou osobnost. Bude nám chybět."Bioinstitut informuje

Exkluzivní cukrová kukuřice z curyšského Weinlandu

Překlad článku jak ekologičtí šlechtitelé rostlin hledají alternativy k hybridním hightech odrůdám. U cukrové kukuřice jsou úspěšní.

ČlánekBioinstitut informuje

Evropská biodiverzita v roce 2010: úpadek nebo obrat k lepšímu?

Zprávu BirdLife International k plnění cíle EU zastavit úbytek biodiverzity vydala v květnu 2010 Královská společnost na ochranu ptáků. Zprávu si můžete objednat v České společnosti ornitologické.

www.birdlife.czBioinstitut vydává

Výroční zpráva za rok 2009

Zajímají vás podrobnější informace o naší společnosti? Více o projektech, na kterých se podílíme? Jakými činnostmi jsme se zabývali v uplynulém roce?

Výroční zpráva ke staženíZaložení FiBL INternational

Bioinstitut se stal členem FiBL International - Mezinárodní sdružení výzkumných institucí v oblasti EZ. Sdružení bylo založeno v únoru 2010 na veletrhu BioFach v Norimberku. Jednotlivé cíle sdružení budou jsou směřovány na rozvoj vědy a výzkumu v oblasti EZ s ohledem na ekologické a sociálně ekonomické aspekty a rovněž na zdraví lidí a zvířat.                           Krajinné prvky na ČT

ČT odvysílala pořad Martina Slunéčka v cyklu Přidej se na téma ochrana přírody v Bílých Karpatech a krajinné prvky. Druhá polovina pořadu je zaměřena na současný stav krajinných prvků v zemědělské krajině, jejich význam, ochranu a finanční podporu v rozhovoru s Jiřím Urbanem (MZe) a Martinem Střelcem (Daphne).

Pořad ke shlédnutí

Dalším pořadem na ČT ke shlédnutí je příběh ekozemědělců, kteří se pokoušejí vrátit zemědělské krajině její původní tvář a rozmanitost. V reportáži navštívíte Stateček u Lněníčků v Doupovských horách, farmu Bemagro v Novohradských horách a farmu pana Pura na Přemyslovském sedle v Jeseníkách.

Pořad ke shlédnutíMinisterstvo zemědělství vydává ve spolupráci s Bioinstitutem, o. p. s. a dalšími autory novou

Ročenku ekologického zemědělství za rok 2009

Ročenka sleduje současný stav ekologického zemědělství v ČR, informace o ekologických farmách a strukturu jejich produkce, výrobu, prodej a distribuci biopotravin, právní předpisy, podpory v EZ, kontroly EZ, vzdělávání, vědu a výzkum, propagaci EZ a další.

Ročenka ke staženíBioinstitut vydává novou publikaci

Pěstování luskovino-obilných směsek v ekologickém zemědělství
Výsledky pokusů na vybraných ekofarmách v ČR

Luskovino-obilné směsky (LOS) mají v zemědělství dlouhou tradici jako součást osevního postupu na orné půdě a zlepšení krmivové základny. LOS představují výbornou předplodinu v osevním postupu, mají pozitivní vliv na kvalitu půdy, jsou odolnější proti chorobám a škůdcům, potlačují plevely a obohacují půdu o dusík. Jedná se o celou řadu otázek, od volby druhů a odrůd plodin a jejich vzájemného poměru při pěstování přes experimentální ověření vlivu na výskyt chorob, škůdců a plevelů, až po kvalitu a výživnou hodnotu produkce a ekonomiku. Zkušeností a poznatků s pěstováním LOS v podmínkách konvenčního zemědělství je poměrně velké množství, naproti tomu prakticky využitelných a experimentálně ověřených poznatků v podmínkách ekologického zemědělství je naprostý nedostatek. Tento stav dal podnět k formulaci dvou výzkumných projektů, které experimentálně ověřují využití LOS v ekologickém zemědělství na vybraných ekofarmách v ČR a jejichž průběžné výsledky jsou shrnuty v této publikaci. Tato publikace je snahou o souhrn všech dosud známých informací pro praxi.

Publikace v elektronické verzi ke staženíBioinstitut vydává novou publikaci

Pěstování léčivých a kořeninových rostlin v EZ

Vychází další z řady Metodik pro praxi, které vydává Bioinstitut ve spolupráci s odborníky. Příručka poskytuje informace o léčivkách, jejich pěstování a obecných zásadách agrotechniky, technologii zpracování, systému HACCP, skladování, balení, produkci osiv a hlavních zásadách ekologické produkce. Přílohou jsou barevné fotografie chorob a škůdců, obsáhlý seznam další užitečné literatury.

Další informace v sekci PUBLIKACEZpráva ze semináře v Čejkovicích, červen 2010

Pěstování, sběr a zpracování léčivých rostlin v systému EZ

V Čejkovicích se sešli zemědělci a zájemci o pěstování bylin. Přijeli zemědělci jak zkušení, tak začátečníci, z celé republiky. V prostorách Sonnentoru v Čejkovicích „na Mlatech“ se nejen poslouchalo, ale i diskutovalo o praktických problémech s pěstováním a zpracováním.

Další informace o semináři, prezentace a fotografieBioinstitut vydává novou publikaci

2. aktualizované vydání příručky Místa pro přírodu na vaší farmě

Bioinstitut ve spolupráci s odborníky, zabývajícími se ochranou přírody a krajiny vydává aktualizaci praktické příručky Místa pro přírodu na vaší farmě. Příručka poskytuje informace o různých přírodních biotopech v zemědělském podniku, o jejich potenciálním ohrožení a možnostech zachování těchto ekologicky cenných ploch, včetně aktualizace seznamu dostupných dotačních titulů. Příručka je aktuálně a podrobně doplněna o téma krajinných prvků - jejich význam, ochranu, evidenci, finanční podporu apod.

Příručku ocení především ti, kteří by rádi zachovali či zvýšili stanovištní pestrost svých farem a podpořili ohrožené druhy rostlin a živočichů, a případně by rádi na prováděná opatření získali některý z typů finančních dotací.

Další informace v sekci PUBLIKACEZpráva ze semináře

Třetí ročník dvoudenního semináře v ekologickém centru Sluňákov na téma „Půda – význam, ochrana a péče“ a „Přírodní zahrady“

V Horce nad Moravou u Olomouce v ekologickém centru Sluňákov ve dnech 16. – 17. února 2010 připravil Bioinstitut další tradiční seminář. Stav půdy je v současné době téma, které nás pálí. Kromě téměř každodenních záborů půdy pro výstavbu nejrůznějších „nezbytných“ staveb dochází k její degradaci - klesá půdní úrodnost, větrná a zejména vodní eroze připravuje o obrovské množství jednu z nejcennějších složek přírody. Bioinstitut tedy pozval několik odborníků, aby každý z nich ze svého pohledu účastníkům semináře představil hrozby vztahující se k zemědělské půdě, i možnosti péče o ni.

Zpráva ze semináře a fotografieBioinstitut vydává novou publikaci

Žížaly a jejich význam pro zlepšování kvality půdy

Příručka nabízí informace o prospěšnosti žížal pro půdu a zemědělství, o biologii, druzích a životě žížal. Žížala je zde jako pomocník, kterým žádný zemědělec nepohrdne. Pracuje zdarma, živí se půdou a rostlinnými zbytky, pečlivě zpracovává půdu, zlepšuje dostupnost živin pro rostliny a podporuje růst rostlin.

Překlad této publikace vznikl na základě spolupráce mezi Bioinstitutem a Bioforsk Organic v rámci norsko - českého výzkumného projektu "Využití luskovino-obilních směsek pro zvýšení soběstačnosti v krmivech a pro podporu kvality půdy na ekologických farmách v České republice".

Další informace v sekci PUBLIKACEDůležité informace pro zemědělce

Změny, které čekají ekologické zemědělce v roce 2010

Přehled změn a novinek, které čekají ekozemědělce v letošním roce pro vás aktuálně připravil Bioinstitut ve spolupráci s MZe a ÚKZÚZ. Najdete zde podrobné zpracování postupů při udělování výjimek z pravidel ekologické produkce, souhrnné informace ohledně kompetencí, základních pravidel pro podávání žádostí a podmínek pro udělování výjimek. Věříme, že vám tyto informace usnadní orientaci v celé problematice a předejdou řadě nejasností, které s sebou změny postupů přinášejí.

PDF ke stažení ZDE

Zapojením ÚKZÚZ se zvýší transparentnost a efektivita kontrol ekologického zemědělství

S ohledem na zvyšující se počet ekofarem dochází od roku 2010 v zajišťování kontrol ekologického zemědělství k rozdělení kompetencí. Nad dodržováním právních předpisů bude dohlížet vedle soukromých kontrolních subjektů také Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

Na důvody změny systému kontroly ekologického zemědělství jsme se zeptali náměstka ministra zemědělství pro životní prostředí, výzkum a vzdělávání Jiřího Urbana.

Článek ke stažení ZDEZajímavá zpráva

Pro pestrou přírodu, pro budoucnost“ - rok 2010 je
mezinárodním rokem biodiverzity

Ministerstvo životního prostředí zahájilo informační kampaň k Mezinárodnímu roku
biodiverzity, vedenou pod heslem: Mezinárodní rok biodiverzity - pro pestrou přírodu, pro budoucnost.

Ubývání biodiverzity, tedy rozmanitosti živých organismů, je jedním z nejvážnějších globálních problémů současnosti. Příčinou je zejména narušování a destrukce přirozeného prostředí, klimatická změna a také šíření invazních druhů. Mezinárodní rok biodiverzity, vyhlášený pro letošní rok Organizací spojených národů[1], má na příčiny vymírání rostlin a živočichů upozornit a zároveň se je pokusit zastavit či alespoň zpomalit.

Tisková zpráva ke stažení ZDEBioinstitut vydává novou publikaci

Faremní zpracování mléka v EZ

Kvalita mléka, hygienické požadavky na jeho zpracování, přímý prodej mléka
Zásady ekologického chovu skotu, ovcí a koz

Výchází nová metodika pro praxi o zpracování mléka v ekologickém zemědělství, kterou pro Bioinstitut zpracoval kolektiv autorů odborníků a praktiků, pasáže týkající se hygieny zpracování byly konzultovány s odborem veterinární hygieny a ekologie Státní veterinární správy ČR.

Další informace v sekci PUBLIKACEZpráva z konference

Kvalitní a zdravé potraviny – výzva pro ekologické zemědělství

Konference Kvalitní a zdravé potraviny – výzva pro ekologické zemědělství, která se na půdě Ministerstva zemědělství konala 25. listopadu 2009, přinesla široké odborné i laické veřejnosti možnost seznámit se s nejvýznamnějšími odborníky v oboru výzkumu kvality biopotravin a ekologického zemědělství a s výsledky jejich práce.

....Profesor Leifert se zaměřil na tři látky zajišťující výživu rostlin: dusík, fosfor a draslík. Dusík je jednou z nejdůležitějších látek pro výživu rostlin, v podobě minerálních hnojiv se 1 kg dusíku rovná 1 kg benzinu (paliva), tzn. cca 2,38 kg ekvivalentního CO2. Z čehož plyne, že dusíku k hnojení plodin bude relativně dost, nicméně jeho výroba z fosilních zdrojů z něj učiní velmi drahé hnojivo. Nehledě na to, že právě při výrobě umělého hnojiva dochází k velké produkci CO2 a znečišťování ovzduší. Velký problém vidí profesor Leifert především v zásobách fosforu. Podle předpokladů má lidstvo k dispozici v pesimistickém ohledu zásoby fosforu na 30-40 let, při optimistickém pohledu let 60-90....

Zpráva z konference ke stažení ZDE


Bioinstitut vydává novou publikaci

Ochrana přírody v ekologickém zemědělství

Praktická příručka pro ekologické zemědělství v severovýchodním regionu Německa aplikovatelná na české podmínky.

Jak lze při produkci potravin lépe chránit volně žijící zvířata a rostliny? Jaké možnosti má ekologické zemědělství?
Příručka se těmto otázkám věnuje soustředěnou formou orientovanou na praxi. Obsah byl intenzivně diskutován a odsouhlasen s odborníky z praxe, poradenství, vědy a státní správy. Mohly tak být vzaty v úvahu podněty a námitky ze strany zemědělců a vyjasněny jak administrativní problémy, tak otázky přenositelnosti obsahu na celé severovýchodní Německo.

V první části příručky jsou ukázány výhody a potenciály ekologického zemědělství pro ochranu přírody a situace podniků v severovýchodním Německu. Je zde vysvětleno, proč jsou zvláště v polní produkci nutná opatření na ochranu přírody. Je popsán ekologický význam biotopů jetelotráva, zrniny a krajinné prvky a jsou představeny základní strategie ochrany.
Následující praktická část obsahuje stručné, snadno srozumitelné návody zaměřené na ochranu zvířat a rostlin. 20 záložek opatření a 17 záložek druhů, stejně jako i krátké popisy dalších relevantních opatření a druhů pomůžou zemědělci v rozhodování, na kterých pozemcích se vyplatí chránit určité druhy a jaké to bude mít zemědělské dopady. Uživatel rychle uvidí, jak lze typické nebo vzácné druhy zvířat a rostlin podporovat. I podniky, které nemají k dispozici konkrétní informace o výskytu jednotlivých druhů, si pro vlastní pozemky mohou vybrat vhodná opatření. Kromě toho jsou na základě praktických příkladů vysvětleny konkrétní možnosti celopodnikové optimalizace ochrany přírody.

Další informace v sekci PUBLIKACEZajímavá zpráva z farem

Ministr Šebesta na ekologických farmách na Valašsku

Dne 4. září přivítali ekozemědělci, zpracovatelé, zástupci dalších místních subjektů a pracovníci Bioinstitutu na Valašsku ministra zemědělství Jakuba Šebestu.

V rámci své pracovní cesty se ministr seznámil s tím, jak ve Zlínském kraji hospodaří ekologičtí zemědělci na trvalých travních porostech. V tomto regionu dochází k viditelnému rozvoji ekologického zemědělství. Počet ekozemědělců je dnes 281, výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství představuje 29 067 hektarů. Z celkové výměry ekologické půdy ve Zlínském kraji zaujímají trvalé travní porosty 25 056 hektarů, orná půda 3 498 hektarů a sady 513 hektarů. Podíl zemědělské půdy v ekologickém zemědělství ve Zlínském kraji činí 8,25%. Počet výrobců biopotravin v tomto regionu dosáhl 28.

Celý článek ke stažení ZDEZajímavé informace ze sektoru EZ

Nové nařízení EU o biopotravinách a ekologickém zemědělství:(ES) č. 834/2007
POZADÍ, ZHODNOCENÍ, INTERPRETACE

Bioinstitut, o.p.s. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vydal českou verzi publikace Dossier IFOAM EU Group, která se zabývá interpretací nového nařízení pro odbornou veřejnost v ekologickém sektoru a která byla představena na letošním Biofachu 2009. Obsáhlá publikace popisuje vývoj nového nařízení, shrnuje a vysvětluje všechny změny, popisuje požadavky na značení podle nového nařízení a nově je doplněna o závěrečnou kapitolu – „Komentář Ministerstva zemědělství k některým ustanovením nové legislativy“, který slouží jako výklad tohoto nařízení.

Další informace v sekci PUBLIKACEBioinstitut vydává

VÝROČNÍ ZPRÁVA BIOINSTITUTU ZA ROK 2008

Zajímají vás podrobnější informace o naší společnosti? Více o projektech, na kterých se podílíme? Jakými činnostmi jsme se zabývali v uplynulém roce?

Výroční zpráva ke stažené ZDEZpráva z akce

Bioakademie 2009: Ekologické zemědělství nabízí odpověď na aktuální environmentální výzvy

Lednice, 25.6. 2009 - Devátý ročník Evropské letní akademie ekologického zemědělství – Bioakademii 2009, který se konal ve dnech 24. - 25. června v jihomoravské Lednici, reagoval na aktuální environmentální výzvy, jakými jsou degradace půdy, úbytek neobnovitelných zdrojů či pokles biodiverzity.

Tisková zpráva ZDE

DALŠÍ INFORMACE Z BIOAKADEMIE A PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍZpráva z pracovního semináře

29.6. se uskutečnil v Postřelmově na farmě u Čechů POLNÍ DEN s tématem luskovino-obilných směsek a kvality půdy v ekologickém zemědělství

FOTOGRAFIE Z AKCE

PODROBNÉ INFORMACE A PROGRAM ZDEZpráva z pracovního semináře

OCHRANA PŘÍRODY NA ÚROVNI FARMY A FAREMNÍ PLÁNY ŠETRNÉHO HOSPODAŘENÍ

(18. – 19. června 2009) Ve Věcově u Poličky na ekofarmě rodiny Kadeřávkových proběhl dvoudenní pracovní seminář zaměřený na potřebu individuálního poradenství v oblasti agroenvironmentálních opatření (AEO) a další opatření ve vztahu zemědělství a ochrana přírody, krajiny, půdy a vody na úrovni farmy. Čeští (UZEI, DAPHNE, Bioinstitut) i zahraniční (Velká Británie, Rakousko) odborníci představili možnosti, jak přistoupit ke zpracování faremních plánů a jak je dále využít jako nové opatření v Programu rozvoje venkova (PRV).

Pokračování zprávy ZDE

FOTOGRAFIE Z AKCE ZDEBioinstitut vydává novou publikaci

Místa pro přírodu na vaší farmě

Bioinstitut, o. p. s. ve spolupráci s odborníky zabývajícími se ochranou přírody a krajiny vydává novou praktickou příručku Místa pro přírodu na vaší farmě. Příručka čtenáři poskytne informace o různých přírodních biotopech, které můžeme na území zemědělského podniku nalézt, o jejich potenciálním ohrožení a možnostech zachování těchto přírodovědně cenných ploch, včetně výčtu existujících dotačních titulů.

TISKOVÁ ZPRÁVA k vydání příručky ZDE.

PŘÍRUČKA KE STAŽENÍ ZDE

Další informace v sekci PUBLIKACEZajímavá zpráva z farem

Návštěva ekofarmy Hucul v Krkonoších

Jak studenti SOŠ Poděbrady pracovně navštívili farmu Hucul.

Referát o akci od jedné ze studentek ZDE.Bioinstitut, o.p.s. s týmem odborníků, především z praxe, vydává novou metodickou příručku

Porážka a zpracování masa a masných výrobků v ekologickém zemědělství - Návody a doporučení pro porážku a zpracování na ekologické farmě

Další informace o příručce ZDE

OBSAH PŘÍRUČKY

TISKOVÁ ZPRÁVA k vydání příručky ZDEBioinstitut vydává

Výukové DVD - EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VČETNĚ OCHRANY PŘÍRODY

V rámci projektu Ochrana přírody na ekofarmě Brodowin v Německu byl natočen film o celém průběhu zkoušky optimalizace ochrany přírody v EZ na konkrétním přikladu zmíněné ekofarmy.

Bioinstitut nyní vydává a nabízí českou verzi filmu pro výukové účely.

Další informace a menu filmu ZDEZpráva ze semináře

Seminář v rámci projektu Ekozemědělci přírodě na Sluňákově

V ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou proběhl zajímavý dvoudenní seminář. Bioinstitut tentokrát přilákal zájemce o téma voda v zemědělské krajině a ekologický chov včel.   

Více informací a fotogalerie ZDE.Bioinstitut vydává

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A GMO / OTÁZKY KOEXISTENCE / Vaše otázky – naše odpovědi

Bioinstitut, o. p. s. vydává novou brožuru zaměřenou na koexistenci systému ekologického zemědělství se systémem, který využívá pěstování geneticky modifikovaných plodin a možná teoretická i praktická rizika, kterým mohou být zemědělci hospodařící ekologickým způsobem v této souvislosti vystaveni. Zvláštní důraz je kladen na význam preventivních opatření, resp. kroků, kterými lze tato rizika minimalizovat, jakož i další opatření, vyplývající z platné legislativy, která se problematiky koexistence dotýkají, a to jak na národní, tak i evropské úrovni.
Brožura je určena zemědělcům i odborné veřejnosti, přehledně formou otázek a odpovědí.

Brožura je k nahlédnutí v el. verzi ZDE.

Další informace v sekci PUBLIKACENový projekt

Norsko - český výzkumný projekt zaměřený na luskovinoobilní směsky

1.12.2008 - Bioinstitut zahájil nový výzkumný projekt "Využití luskovinoobilních směsek pro zvýšení soběstačnosti v krmivech a pro podporu kvality půdy na ekologických farmách v České republice", který je podpořen Finančními mechanizmy EHP a Norska a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Fondu pro podporu výzkumu. Partnery projektu jsou Norský výzkumný ústav EZ - Bioforsk Organic, AGRITEC výzkum, šlechtění a služby s.r.o. a MZLU (Ústav regionální a podnikové ekonomiky).  Více o projektu ZDEZpráva z pracovního semináře

Pracovní seminář PŘEDSTAVENÍ DATABÁZE BIOOSIV OrganicXseeds

Výměna zkušeností a příprava zkušebního provozu databáze bioosiv v České republice proběhla 11. prosince 2008 na ÚZEI v Praze.

Další informace a program ZDEBioinstitut vydává

ROČENKA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 2008

9.10.2008, Ministerstvo zemědělství vydává ve spolupráci s Bioinstitutem, o.p.s. a PRO-BIO LIGOU novou ročenku ekologického zemědělství za rok 2007 a první pololetí roku 2008.

Nová ročenka vás provede světem ekologického zemědělství a biopotravin. Čtenáři zde naleznou aktuální přehled struktury a velikosti ploch v ekologickém zemědělství, počtu podniků a výrobců, dále informace o produkci komodit či statistické údaje zpracovatelů biopotravin včetně nabídky biopotravin konečnému spotřebiteli a jejich cenové srovnání (např. rozdíly v cenách při nákupu na farmě a v  obchodním řetězci či v bioprodejnách). Ročenka zahrnuje rovněž informace o profesních svazech působících na poli ekologického zemědělství. Své místo v Ročence dostal samozřejmě i přehled základních dotací a dalších podpůrných programů pro zemědělce.

Tisková zpráva a více informací ZDE

PDF ke stažení ZDEZpráva z akce

ZÁVĚRY BIOAKADEMIE 2008

5.9. 2008, LedniceHlavními tématy 8. ročníku Bioakademie, konané od 3. do 5. 9. v Lednici na Moravě, byly nové poznatky vědy a výzkumu v ekologickém zemědělství a vývojové trendy. Výchozím bodem diskuzí byl posun vnímání ekologického zemědělství z okrajového sektoru do pozice potenciálního lídra v dlouhodobě udržitelném systému hospodaření a reálné příčiny nízké produkce českých biopotravin. Bylo upozorněno na nutnost komunikovat nebezpečí, která pro ekologické zemědělství představuje koexistence se systémem GM produkce. Na vědecké konferenci, která se letos stala poprvé součástí Bioakademie, odprezentovala řada evropských výzkumných institucí nejnovější výsledky svých výzkumů.

„Ekologické  zemědělství nemá ambice vyrábět potraviny pouze pro vyvolené, chce být plnohodnotným řešením klíčových problémů, jakými jsou klimatické změny, pokles biodivezity či dostatek bezpečných potravin,“ řekl Urs Niggli, ředitel švýcarského výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství FiBL. který na konferenci představil připravovaný projekt evropské technologické platformy pro vědu a výzkum v oblasti ekologického zemědělství. „Namísto šlechtění stále „dokonalejších plodin“ se ekologické zemědělství zabývá zkvalitněním celého agroekosystému, upozornil na zásadní rozdíl v přístupu k problémům, jakými mohou být nedostatek vody či extrémní výkyvy klimatu.Zajímavé informace ze sektoru EZ

Náměstkem pro úsek životního prostředí, výzkumu a vzdělávání se stal Jiří Urban

1.7. 2008 - Ministr zemědělství Petr Gandalovič jmenoval 1.7. Ing. Jiřího Urbana svým náměstkem pro oblast environmentální a ekologické zemědělství. Vytvoření tohoto nového úseku je významným krokem a  logickým vyústěním evropských trendů, kdy zemědělství plní kromě produkční role i další funkce spojené s rozvojem venkova a údržbou krajiny.

Jiří Urban je jedním ze zakladatelů ekologického zemědělství v České republice a dlouhodobě se podílí na jeho rozvoji. Byl zakladatelem a předsedou PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, je spoluorganizátorem a nositelem řady mezinárodních i národních ekozemědělských projektů. Do června 2008 působil jako ředitel Bioinstitutu,o.p.s.
Kromě ekologického zemědělství zodpovídá Jiří Urban v novém úseku i za správnou zemědělskou praxi, koordinaci cross – compliance, obnovitelné zdroje energie, výzkum, vzdělávání a poradenství.
Ředitelem Bioinstitutu byla jmenována Pavlína Samsonová, která v Bioinstitutu dosud působila na pozici koordinátorky mezinárodních projektů.

Více informací ZDEZajímavá informace

Ekologické zemědělství a GMO

Ve speciální příloze MF Dnes ze dne 23. února 2008, která se věnovala EZ a biopotravinám, vyšel článek Co odpudí škůdce? Genetické úpravy (celý článek zde). Jelikož zásadně nesouhlasíme s několika argumenty uvedenými v tomto článku, rozhodli jsme se zaslat naš názor redakci a doufáme, že bude zveřejněn.

Nezkrácenou verzi našeho dopisu redakci můžete nalézt zde.

Rádi bychom se v budoucnu tématu GMO více věnovali a uveřejňovali aktuální informace v souvislostech s ekologickým zemědělstvím.Poděkování

BIOINSTITUT Olomouc a PRO-BIO Svaz Ekologických zemědělců děkuje všem, kteří podpořili sponzorským darem či svou účastí První Biobál. Výtěžek z akce 5.070,- Kč byl věnován na rozvoj Camphillu v Českých Kopistech (domova pro mentálně postižené na ekologické farmě).Zajímavé informace ze sektoru EZ

EUROPEAN ORGANIC CONGRESS

Ve dnech 4-5. prosince 2007 proběhla v Bruselu evropská konference věnovaná tématu: Biopotraviny a ekologické zemědělství budoucnosti ve světle reformy CAP. Program, projevy a prezentace přednášejících nejdete na: www.organic-congress-ifoameu.org

Bioinstitut vydal 11. 1. 2008 tiskovou zprávu, která shrnuje závěry této významné události v ekologickém sektoru.Zpravodaj Ekozemědělci přírodě na stránkách Bioměsíčníku

Čtenáři Bioměsíčníku se mohou každý měsíc dozvídat aktuální informace o činnosti projektu v pravidelné rubrice "Zpravodaj Ekozemědělci přírodě". Naleznete zde aktuální zpravodajství a témata, které přináší zajímavé náhledy do problematiky ochrany a péče o krajinu ve vztahu k ekologickému zemědělství.  
 
 
 
 

Zpravodaj Ekozemědělci přírodě

printTisk| weiterempfehlenDoporucit stránku

© FiBL/ Bioinstitut | Všechna práva vyhrazena. Poslední aktualizace 01/28/2015 | Komentár webmastrovi